CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

Điều 1. Định nghĩa

1. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Nhà cung cấp”) là Công ty Cổ phần Tập đoàn CPQ, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Mạng xã hội Destiny Matcher (bao gồm website http://destinymatcher.com và ứng dụng di động DestinyMatcher) được được vận hành bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn CPQ và các công ty liên kết (gọi riêng và gọi chung là, " CPQ ", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). CPQ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người sử dụng đối với Mạng xã hội Destiny Matcher (“Mạng xã hội”) (chúng tôi gọi chung Mạng xã hội và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Mạng xã hội của chúng tôi là "Các Dịch vụ"). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà người sử dụng đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng một cách thích hợp. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách quyền riêng tư, Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp người sử dụng hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về người sử dụng, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp người sử dụng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người sử dụng.

3. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ trên Mạng xã hội của Nhà cung cấp. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của Nhà cung cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật.

4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng xã hội của Nhà cung cấp theo mẫu đăng ký trên trang mạng xã hội.

5. Thông tin riêng là thông tin mà Người sử dụng cung cấp trên mạng xã hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người sử dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

6. Thông tin công cộng là thông tin trên mạng xã hội do Nhà cung cấp hoặc Người sử dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người sử dụng đó.

7. Ban quản trị Mạng xã hội là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng xã hội.

8. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà cung cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.

9. Bằng việc sử dụng Các Dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Mạng xã hội, người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng người sử dụng chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây người sử dụng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP MẠNG XÃ HỘI HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi.

Điều 2. Chính sách thu thập, xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1.  Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về người sử dụng:

a. khi người sử dụng đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

b. khi người sử dụng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

c. khi người sử dụng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa người sử dụng với chúng tôi, hoặc khi người sử dụng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

d. khi người sử dụng tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;

e. khi người sử dụng sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi người sử dụng tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

f. khi người sử dụng thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

g. khi người sử dụng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

h. khi người sử dụng đăng ký tham gia một cuộc thi, khảo sát;

i. khi người sử dụng gửi dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

2. Dữ liệu cá nhân mà CPQ có thể thu thập bao gồm:

a. họ tên;

b. địa chỉ email;

c. ngày sinh;

d. địa chỉ thanh toán;

e. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

f. số điện thoại;

g. giới tính;

h. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội của chúng tôi.

i. bất kỳ thông tin nào khác về người sử dụng khi người sử dụng đăng nhập để sử dụng Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội của chúng tôi, và khi người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội, cũng như thông tin về việc người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội của chúng tôi như thế nào; và

j. dữ liệu tổng hợp về nội dung người sử dụng sử dụng.

3. Người sử dụng đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và người sử dụng đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được người sử dụng cung cấp.

4. Nếu người sử dụng đăng nhập để trở thành Người sử dụng Mạng xã hội của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của Người sử dụng (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của người sử dụng với Tài khoản Mạng Xã hội của người sử dụng hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội CPQ nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về người sử dụng mà người sử dụng đã cung cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Người sử dụng tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của người sử dụng theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

5. Nếu người sử dụng không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, người sử dụng có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng có thể ảnh hưởng đến việc người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không hoạt động nếu người sử dụng không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của người sử dụng

6. Thu thập các dữ liệu khác

6.1. Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của người sử dụng gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về người sử dụng, được một máy chủ web ghi lại khi người sử dụng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của người sử dụng, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà người sử dụng đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của người sử dụng) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của người sử dụng. Nếu người sử dụng đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của người sử dụng. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

6.2. Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của người sử dụng sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà người sử dụng yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến người sử dụng dựa trên vị trí của người sử dụng hoặc cho phép người sử dụng chia sẻ vị trí của người sử dụng cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, người sử dụng có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của người sử dụng thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu người sử dụng có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của người sử dụng, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của người sử dụng.

7. Cookies

7.1. Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng của mình và Các Dịch vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của người sử dụng, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của người sử dụng và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch vụ hoặc Mạng xã hội được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung người sử dụng đã chọn đối với các trang mua sắm người sử dụng đã xem, hoặc các game người sử dụng đã chơi. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của người sử dụng và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

7.2. Người sử dụng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của người sử dụng. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu người sử dụng thực hiện thao tác này người sử dụng có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của chúng tôi.

8. Xem và tải các nội dung và quảng cáo

8.1. Do khi người sử dụng xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, khi người sử dụng xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào các phần mềm khác trên Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, phần lớn các thông tin giống nhau sẽ được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v…); nhưng, thay vì các lượt xem trang, thiết bị của người sử dụng gửi đến chúng tôi thông tin về các nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt trên các Dịch vụ và Nền tảng và thời gian.

9. Xử lý thông tin người sử dụng cung cấp

9.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho các mục đích sau đây:

a. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của người sử dụng với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của người sử dụng với các bên thứ ba qua Các Dịch vụ;

b. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc người sử dụng sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch vụ và Mạng xã hội của chúng tôi (bao gồm các sở thích của người sử dụng), cũng như quan hệ và tài khoản của người sử dụng với chúng tôi;

c. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho người sử dụng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người sử dụng cuối nào áp dụng;

e. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

f. để nhận dạng và/hoặc xác minh;

g. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

h. để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của người sử dụng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) người sử dụng hoặc thay mặt người sử dụng;

i. để liên hệ với người sử dụng hoặc liên lạc với người sử dụng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của người sử dụng với chúng tôi hoặc việc người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho người sử dụng liên quan đến Các Dịch vụ của chúng tôi. Người sử dụng xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho người sử dụng, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về người sử dụng để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

j. để cho phép các người sử dụng khác tương tác hoặc liên lạc với người sử dụng thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho người sử dụng khi một người sử dụng khác đã gửi cho người sử dụng một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho người sử dụng trên Nền tảng;

k. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của người sử dụng;

l. để cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng khảo sát, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch vụ của CPQ;

m. vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho người sử dụng qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà CPQ có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Người sử dụng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của người sử dụng để gửi các bản tin từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

n. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

o. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;

p. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

q. để kiểm tra Các Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của CPQ;

r. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc người sử dụng sử dụng Các Dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của người sử dụng với chúng tôi;

s. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của người sử dụng;

t. để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến CPQ như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của CPQ như một bên tham gia hoặc liên quan đến CPQ và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của CPQ như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

u. bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho người sử dụng tại thời điểm xin sự cho phép của người sử dụng.

(gọi chung là “Các Mục Đích”).

9.2. Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho người sử dụng biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của người sử dụng, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của người sử dụng là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

Nhà cung cấp đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website mạng xã hội là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.

Điều 3. Chính sách bảo mật thông tin của Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

1. Nhà cung cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà cung cấp. Do vậy, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên.

2. Nhà cung cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng bằng cách:

a) Giới hạn thông tin truy cập cá nhân;

b) Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép;

c) Xoá thông tin cá nhân của Người sử dụng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của mạng xã hội.

3. Nếu Người sử dụng cho rằng bảo mật của mình bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của mạng xã hội, Người sử dụng có thể liên hệ với Ban quản trị Mạng xã hội để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

4. Nhà cung cấp có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên mạng xã hội vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của mạng xã hội, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên mạng xã hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để Người sử dụng dịch vụ có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

Điều 4. Chính sách quyền riêng tư

1. Người sử dụng có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin của mình bao gồm thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời các thông tin trên của Người sử dụng sẽ được Nhà cung cấp bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp và chưa được phép của Người sử dụng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chỉ Người sử dụng có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình trên mạng xã hội.

3. Trường hợp Người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên mạng xã hội, Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Người sử dụng trong trường hợp này.

4. Khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến người sử dụng

Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến người sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi tiết lộ nó như sau:

a) cho các công ty con và công ty liên quan của chúng tôi khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích khác nhau mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân đó - xem ‘Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân về hoặc liên quan đến người sử dụng.’;

b) khi chúng tôi kết hợp cùng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (như giao sản phẩm thực tế, dịch vụ kiểm toán và các mục đích quản lý nội bộ khác) - trong trong những trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo thỏa thuận hợp đồng với chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo dữ liệu cá nhân của người sử dụng được bảo vệ và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cụ thể;

c) chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền tiết lộ nó.

Điều 5. Thông tin thu thập bởi các bên thứ ba

1. Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của người sử dụng, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Mạng xã hội của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc người sử dụng sử dụng Mạng xã hội (bao gồm địa chỉ IP của người sử dụng) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc người sử dụng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của người sử dụng với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ.

2. Chúng tôi và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho người sử dụng sử dụng bởi Mạng xã hội hoặc thông qua Các Dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của người sử dụng, chẳng hạn như tên, ID người dùng của người sử dụng, Địa chỉ IP của thiết bị của người sử dụng hoặc thông tin khác chẳng hạn như game người sử dụng đang chơi trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie nào trước đây người sử dụng có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho người sử dụng bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu người sử dụng cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của CPQ. Người sử dụng nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.

Điều 6. Sửa đổi chính sách

Nhà cung cấp có thể (nhưng không là nghĩa vụ) sửa đổi nội dung chính sách sử dụng khi xét thấy cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật bất cứ lúc nào; đồng thời cung cấp cho Người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Chính sách thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên mạng xã hội. Người sử dụng đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Người sử dụng trên mạng xã hội sẽ được coi là thông báo đầy đủ.

Điều 7. Điều khoản áp dụng

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày Người sử dụng đồng ý sử dụng dịch vụ mạng xã hội Destiny Matcher bằng cách hoàn thành việc đăng ký tài khoản mạng xã hội; làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của Người sử dụng với Nhà cung cấp; quy định các điều kiện mà Người sử dụng phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên mạng xã hội.

Email: services@destinymatcher.com