I. PHẦN 1 - LẬP THÀNH
10. LÝ GIẢI NGŨ HÀNH, CAN, CHI
2. ĐỊNH CUNG
3. TÌM BẢN MỆNH
4. PHÂN ÂM DƯƠNG
5. ĐỊNH GIỜ
6. AN MỆNH
7. AN THÂN
8. LẬP CỤC
9. AN SAO
10. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾU
11. KHỞI HẠN
II. PHẦN 2 - LUẬN ĐOÁN 12 CUNG
10. NHỮNG ĐIỀU PHẢI CHÚ Ý TRƯỚC KHI LUẬN ĐOÁN
2. ĐỊNH DANH
3. ĐẶC TÍNH CÁC SAO
4. NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ CUNG MỆNH VÀ CUNG THÂN
5. CUNG PHỤ MẪU
6. CUNG PHÚC ĐỨC
7. CUNG ĐIỀN TRẠCH
8. CUNG QUAN LỘC
9. CUNG NÔ BỘC
10. CUNG THIÊN DI
11. CUNG TẬT ÁCH
12. CUNG TÀI BẠCH
13. CUNG TỬ TỨC
14. CUNG PHU THÊ
15. CUNG HUYNH ĐỆ
16. NHẬN ĐỊNH VỀ MÙA SINH VÀ GIỜ SINH
17. PHỤ LUẬN VỀ MỆNH THÂN
18. PHỤ LUẬN VỀ TỬ TỨC
19. PHÂN CỤC
20. NHẬN XÉT SỐ MỆNH CỦA MỘT VÀI HẠNG NGƯỜI
21. LUẬN SỐ TIỂU NHI
22. PHỤ LUẬN BẢN MỆNH THUỘC NGŨ HÀNH
23. Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG CỦA SAO
III. PHẦN 3 - LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN
1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN VẬN HẠN

2. NHẬN ĐỊNH VỀ HẠN
3. NHẬN ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG SAO NHẬP HẠN
4. NHẬN ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHŨNG SAO LƯU ĐỘNG
5. LUẬN ĐOÁN CHẾT VÀ ĐÁM TANG